RISK ADVISERS Sp. z o.o.
Biuro Brokerskie
ul. Kazimierzowska 71/75 lok 86
02-518 Warszawa
tel (+48 22) 848 42 24
fax (+48 22) 646 08 58
riskadvisers@riskadvisers.pl


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers) na polskim rynku ubezpieczeniowym nazywane jest zwykle ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej. Nazwa ta sugeruje jednak nieco zawężony - w stosunku do faktycznego - zakres pokrycia ubezpieczeniowego. Ubezpieczeniem D&O mogą bowiem zostać objęci także wszyscy kluczowi lub decyzyjni pracownicy spółki.

Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje wspomnianym pracownikom przejęcie przez zakład ubezpieczeń finansowych skutków roszczeń wnoszonych do nich przez spółkę lub osoby trzecie, roszczeń wynikających z uchybień popełnionych przez te osoby w ramach sprawowanych funkcji (działanie lub zaniechania działania). Dodatkowo ubezpieczyciel zwykle przejmuje na siebie także koszty obrony prawnej ubezpieczonego oraz wszelkie opłaty sądowe.

Objęte ubezpieczeniem roszczenia przeciw członkom zarządu spółki (lub przeciw innym pracownikom decyzyjnym) mogą być wnoszone na bazie:
  • Kodeksu Cywilnego
  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Kodeksu Pracy,
  • Innych uregulowań prawnych wskazanych w umowie (np. statutu spółki).
Ubezpieczonym (w zależności od wariantu umowy) mogą być zarówno obecni jak i przyszli członkowie rady nadzorczej, zarządu lub inne osoby pełniące określone (decyzyjne) funkcje.

Ubezpieczenie D&O po raz pierwszy pojawiło się w USA w latach 30-tych. Od tego czasu stało się ono produktem standardowo włączanym do programów ubezpieczeniowych firm działających na rynku amerykańskim (aktualnie ponad 90%). W Europie popularność tego produktu jest wciąż jeszcze niewielka mniejsza, jednakże D&O powoli staje się standardowym narzędziem pracy zawodowych managerów.

Gwarantując finansowe bezpieczeństwo - ubezpieczenie daje zarządzającemu swobodę działania. .

Przykłady roszczeń roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rady nadzorczej to: niewłaściwe zarządzanie spółką, spory związane z zatrudnieniem lub nieuczciwą konkurencją, sprawy karne i cywilne wnoszone przeciw zarządom spółek przez władze państwowe, ujawnienie przez członków władz spółki poufnych i prawnie zastrzeżonych informacji, sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej, naruszenie warunków umowy, defraudacja, złożenie wprowadzających w błąd oświadczeń, itp.